Contega-ikkunantiivistysjärjestelmä

OIKEA JA TURVALLINEN IKKUNAN ASENNUS

Sisältä tiiviimpi kuin ulkoa

Tämän asennusohjeen pohjana on käytetty saksalaista RAL (DIN 4107) ja Itävaltalaista ÖNORM (B 5320) -standardia. Em. standardien mukaan karmin ja seinäpinnan väliseen liitossaumaan pätevät samat rakennusfysikaaliset säännöt kuin ulkoseinäänkin, eli ”sisältä tiiviimpi kuin ulkoa”.

• Sisäpuolella ikkunan liitossauman on oltava diffuusiotiivis ja pitkäaikaisesti ilmatiivis
• Ulkopuolella liitossauman on oltava diffuusioavoin ja roiskevesitiivis.

Näitä periaatteita noudattamalla varmistetaan ikkunoiden ja oviaukkojen liitossauman toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

ÖNORM- ja RAL -standardien mukainen asennus tai “oikea” ikkunan asennus

ÖNORM- ja RAL -standardien mukaan ikkunan tai oven liitossauman on oltava sisäpuolelta diffuusiotiivis ja ulkopuolelta diffuusioavoin. Liitossauman on kestettävä myös pitkäaikaisesti mahdollisia ikkunan ja seinän välisiä liikkeitä, jotka voivat johtua esimerkiksi rakenteiden liikkumisesta, venymisestä, lämpölaajenemisesta, tärinästä tai tuulesta.

Tämä asennusohje noudattaa em. standardien mukaista oikeaa asennustapaa. Tässä ohjeessa suositellut materiaalit täyttävät standardien mukaiset vaatimukset. Lisäksi ohjeen materiaaleista on olemassa tutkimustulokset, joiden mukaan niiden elinkaari on vähintään viisikymmentä vuotta.

Riittääkö saumavaahto?

Huoneilmaan pääsee jatkuvasti kosteutta asumisesta johtuen (pyykin kuivaaminen, saunan ja suihkun käyttäminen, hengitys, ruoanlaitto jne.). Kohonnut vesihöyrynpaine pyrkii talviaikaan tasaantumaan ulospäin höyrynsulun vuotokohdista ja rakenteiden liitoksista.

Jos ikkunan liitossauman tiivistämiseen on käytetty ainoastaan PU -vaahtoa, sauma ei ole höyrytiivis. Liika ilmankosteus pääsee siirtymään vaahtokerroksen läpi ja tiivistyy rakenteen kylmille pinnoille. Rakenteisiin tiivistynyt vesi voi myöhemmin aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita. Liitossauman vaahdotus ei siis yksinään riitä, vaan sauma tulee lisäksi tiivistää sisäpuolelta diffuusiotiiviillä liitosnauhalla tai tiivistysteipillä.

TURVALLISEEN ASENNUKSEEN TARVITTAVAT MATERIAALIT

Karmi liitetään ulko- ja sisäpuolelta ympäröivään rakenteeseen liitosnauhoilla. Kivirakenteille tarkoitetuissa nauhoissa on yleensä yhtenäinen liimapinta. Puurakenteiden nauhoissa on tavallisesti kaksi teippiraitaa, joista toinen liimataan ikkunaan ja toinen ympäröivään rakenteeseen.

Sekä ulko- että sisäpuolen nauhat kiinnitetään karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen.

Ikkunat ja ovet tulee asentaa niin, että standardien mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla kolmella tasolla.


1. Ulkoinen tiivistystaso (Roiskevesitiivis ja diffuusioavoin liitosnauha)

2. Lämmöneristystaso (PU-vaahto tai saumavilla)

3. Sisäinen tiivistystaso (Ilmatiivis ja diffuusiotiivis liitosnauha)

1. Ulkopuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido EXO

Rakennuksen ullkopuolella karmin ja seinäpinnan välisen liitoksen on oltava tuulenpitävä, kaatosadetiivis ja säänkestävä. Liitosnauhan päälle pitää voida tarvittaessa tasoittaa ja sen höyrynvastus saa olla korkeintaan neljäsosa sisäpuolen nauhan höyrynvastuksesta (Sd < 0,7 m).

Rakennuksen ulkovaippa tulee suojata niin, ettei rakenteisiin pääse valumavesiä. Rakenteiden kastuminen on estettävä myös rakennusaikana.

Paisuvat tiivistysnauhat

Jos julkisivun rakenne on sellainen, että liitosnauhaa ei voi asentaa, ulkopuolella voi käyttää paisuvaa tiivistysnauhaa. Nauha liimataan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Nauha laajenee vähitellen roiskevesitiiviiksi liitokseksi.

2. Lämmöneristys

Lämmöneristys asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan. Ikkunoiden liitosnauhat ovat yhteensopivia kaikkien lämmöneristeiden kanssa.

3. Sisäpuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido SL

Rakennuksen sisäpuolella karmin ja seinäpinnan välisen liitoksen on oltava ilmatiivis ja pysyvästi joustava. Liitosnauhan on oltava sellainen, että sen päälle voi tarvittaessa tasoittaa ja siinä on oltava riittävä höyrynvastus (Sd > 2,5 m).

Ikkuna- ja oviaukkojen lisäksi myös höyrynsulun läpiviennit tulee tiivistää tarkoitukseen sopivilla läpivientikauluksilla tai tiivistysteipillä. Rakennusaikainen kosteus on poistettava riittävällä tuulettamisella.

LIITOSNAUHOJEN ASENTAMINEN

Vastepintojen pohjustus

Puurakenteessa nauhan tartuntapinnan tulee olla pölytön. Höyrynsulkukalvossa ei saa olla silikaatteja tai rasvoja, jotka estävät liimojen ja pohjustusaineiden tarttuvuuden. PE-kalvoa (höyrynsulkumuovi) käytettäessä lämpötilan tulee olla yli +15 °C, jotta liiman ja muovin liitos saadaan pitäväksi nopeammin.

Betonista on poistettava pöly, muottiöljy, betoniliima ja muut liiman tarttumista heikentävät epäpuhtaudet. Huokoisilla alustoilla liiman tarttuvuuden voi varmistaa pohjustusaineella. Epätasaiset alustat tasoitetaan tai hiotaan sileäksi.

Betonin lämpötilan tulee olla yli +10 °C ja suhteellisen kosteuden alle 95 %, jotta liima tarttuu pysyvästi.

Asentaminen karmiin

Karmin lämpötilan tulee aina olla vähintään +10 °C, jotta liitosnauhan liima tarttuu. Karmin pinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista. Lohkeilevat maalit ja vastaavat poistetaan. Huokoiset alustat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella ja betonialustat Tescon JK Pohjusteella.

Nauha liimataan karmiin suojapaperia purkaen niin, että se asettuu kauttaaltaan tiiviisti karmin ulkokehälle profiilin sisäreunaan. Karmin kulmissa nauhaan tehdään laskos, jotta liitosnauhalle saadaan työvaraa ikkuna-aukon nurkissa. Jotta nauha ulottuisi ympäröivän rakenteen nurkkaan, on laskoksen pituuden oltava 1,5 kertainen tilkeraon leveyteen nähden.

Kun karmi asennetaan paikoilleen, nauha taitetaan mutkalle rakenteiden väliin.

Liitosnauha liimataan karmiin. Karmin kulmissa nauhaan tehdään laskos, jotta liitosnauhalle saadaan työvaraa ikkuna-aukon nurkissa.

Tiivistäminen runkorakenteeseen

Kun karmi on asennettu paikoilleen, liitosnauha liimataan rakenteeseen suojapaperia purkaen niin, että se asettuu tiiviisti ympäröivän rakenteen pintaan. Karmin kulmien kohdalla laskostusta puretaan nauhaa painamalla niin, että nauha asettuu ilmatiiviisti ympäröivän rakenteen nurkkiin.

Tarvittaessa rakenteen ilmatiiveys varmistetaan liitosnauhan päälle sivellettävällä Aerosana Visconn -tiivistysmassalla. Liitosnauha voidaan maalata tai peittää tasoitteella.

Kun karmi on asennettu paikoilleen, liitosnauhan suojapaperi poistetaan ja nauha liimataan ympäröivään rakenteeseen.

Jos ikkuna on jo asennettu

Jos ikkuna on jo asennettu ja vaahdotettu, tiivistysnauha voidaan liimata karmin päälle. On kuitenkin huolehdittava siitä, että liitosnauhan teippiraita tai vähintään 5 mm nauhan liimapinnasta ulottuu sekä karmin että ympäröivän rakenteen päälle. Nauhan näkyviin jäävä osa voidaan peittää esim. peitelistalla.

Asennetuissa ikkunoissa käytetään Contega Solido SL ja Contega Solido Exo -liitosnauhoja tai Contega Solido IQ -liitosnauhaa.

Vesipellin asennuksen valmistelevat toimenpiteet

Ennen ikkunakarmin asennusta aukon alaraunaan asennetaan vesitiivis liimapintainen Extoseal Encors -butyylinauha. Nauhan tarkoitus on estää valumisveden ja viistosateiden aiheuttamat vesivuodot ikkunapeltien alta seinärakenteisiin.

Nauha hierretään lujasti aukon alareunaan siten, että se nousee myös aukon sivuille noin 10 cm. Ikkunan paikalleen asennuksen jälkeen karmin alareuna tiivistetään Contega Exo tai Contega Solido Exo -liitosnauhalla valitun menetelmän mukaisesti. Tämän jälkeen ikkuna on täysin vesitiivis ja ikkunapellitys voidaan asentaa suunnitelmien mukaisesti.

Ennen ikkunakarmin asennusta aukon alaraunaan asennetaan vesitiivis liimapintainen Extoseal Encors -butyylinauha.